Lady chapel | 888-709-4459 | Rejestr zmian | Administracja


9143188418
Jesteś tutaj: www.bip.witnica.pl:


 musi zawierac wszystkie frazy

szukaj w:
 opisach,
 archiwum

INFORMACJE O GMINIE
(770) 612-7623
W£ASNE AKTY PRAWNE
PODATKI, OP£ATY LOKALNE
KONSULTACJE SPO£ECZNE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
972-603-0514
OCHRONA ¦RODOWISKA
4075928861
 


Oferty Pracy
Wizyt:
3381387
16-05-2012 00:00
16 maja 2012 ZAKOÑCZENIE FUNKCJONOWANIA BIP

Uprzejmie informujemy, ¿e od dnia 16 maja 2012 roku Gmina Witnica uruchamia nowy Biuletyn Informacji Publicznej pod adresem:

 (205) 606-2033

Dotychczasowy BIP (www.bip.witnica.pl) przestaje funkcjonowaæ, ale wszystkie dane tam zgromadzone nie trac± swojej wa¿no¶ci, bêdzie on nadal aktywny jako BIP archiwalny.

W nowym BIPie pojawi± siê wszystkie informacje aktualne od 16 maja 2012 roku oraz informacje publiczne przeniesione z dotychczas funkcjonuj±cego biuletynu.  

Za zaistnia³e utrudnienia serdecznie przepraszamy.

autor:
opublikowa³:
 
 

26-04-2012 00:00

Zgodnie z ustaw± o jêzyku migowym i innych ¶rodkach komunikowania siê (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243) od 1 kwietnia 2012 r. Urz±d Miasta i Gminy Witnica zapewnia wszystkim osobom nies³ysz±cym, s³abo s³ysz±cym oraz osobom pos³uguj±cym siê jêzykiem migowym mo¿liwo¶æ swobodnej komunikacji z pracownikami Urzêdu. Osob± odpowiedzialn± za pomoc w za³atwianiu spraw jest p. Joanna Dudziak – I piêtro pok. nr 1 (Sekretariat).autor:
opublikowa³:

ostatnie zmiany: 26-04-2012 11:17 przez
 
 

28-02-2012 00:00
Zarz±dc± cmentarza komunalnego informuje

OG£OSZENIE
Od 01.03.2012r. Zarz±dc± cmentarza komunalnego jest
Zak³ad Gospodarki Mieszkaniowej
66 - 460 Witnica
ul. Kosynierów Miros³awskich 1
Sprawy zwi±zane z zakupem i rezerwacj± miejsc oraz us³ugami
administracyjnymi  za³atwiane bêd±
 od poniedzia³ku do pi±tku w godz. od 8.00 – 14.30
tel./fax (095)751-53-51, (095)721-64-67
email: 
zgm@witnica.pl
                                                                                  
                                                                           Zarz±dca cmentarzaautor:
zatwierdzi³:
opublikowa³:
 
 

18-10-2010 00:00
Pacjencie, czy znasz swoje prawa?
Pacjencie, czy znasz swoje prawa?                                                        
Je¶li jeste¶ w sytuacji, w której zak³ad opieki zdrowotnej lub personel udzielaj±cy ¶wiadczeñ zdrowotnych w placówkach publicznych lub prywatnych, naruszy³ twoje prawa – zg³o¶ siê do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.
Pamiêtaj, ¿e jako pacjent masz prawo do:
1.      ¦wiadczeñ zdrowotnych
2.      Informacji o swoim stanie zdrowia
3.      Zachowania przez osoby udzielaj±ce ¶wiadczeñ zdrowotnych tajemnicy informacji zwi±zanych z leczeniem
4.      Wyra¿enia zgody albo odmowy na udzielanie ¶wiadczeñ zdrowotnych.
5.      Poszanowania intymno¶ci i godno¶ci
6.      Dokumentacji medycznej
7.      Zg³oszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza
8.      Poszanowania ¿ycia prywatnego i rodzinnego
9.      Opieki duszpasterskiej
10.  Przechowywania rzeczy warto¶ciowych w depozycie
Je¶li Twoje prawa zosta³y naruszone zadzwoñ:
Bezp³atna infolinia: 800-190-590   (czynna pn. – pt.  w godz. 9.00 - 21.00)
po³±czenia z tel. komórkowych (p³atne wg stawek operatora):
(22) 833- 08-85; (22) 635- 59-96
Informacji na infolinii udzielaj± specjali¶ci z zakresu ochrony zdrowia oraz prawnicy.

 

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta
al. Zjednoczenia 25
01-829 Warszawa
tel. (22) 532 82 50; fax: (22) 833 08 86;
sekretariat@bpp.gov.pl;   (713) 549-7457

Rzecznik Praw Pacjenta jest centralnym organem administracji rz±dowej. Zosta³ powo³any ustaw± z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Realizuje swoje zadania przy pomocy Biura Rzecznika Praw Pacjenta.autor:
zatwierdzi³:
opublikowa³:

ostatnie zmiany: 28-05-2013 15:32 przez
 
 

23-06-2010 00:00
Pe³nomocnik do Spraw Osób Niepe³nosprawnych

Miejsko -Gminny O¶rodek Pomocy Spo³ecznej w Witnicy informuje, ¿e z dniem 1.06.2010 roku wznowiono dzia³alno¶æ Pe³nomocnika do Spraw Osób Niepe³nosprawnych. Na stanowisko pe³nomocnika zatrudniono Pani± Edytê Wilk.

Do zadañ pe³nomocnika min. nale¿y:

     Prowadzenie analizy potrzeb osób starszych i niepe³nosprawnych dotycz±cych:

            a)  mo¿liwo¶æi dostêpu do obiektów u¿yteczno¶ci publicznej;

            b) dostêpu do edukacji, leczenia, rehabilitacji i informacji o mo¿liwo¶ciach uzyskania   pomocy i wsparcia;

            c) wyposa¿enie w sprzêt rehabilitacyjny i przystosowanie posiadanych mieszkañ do    okre¶lonych form niepe³nosprawnosci;

            d)  inicjowanie, realizowanie lub nadzorowanie relalizacji programów oraz wszelkich form       pomocy osobom starszym i niepe³nosprawnym.

            e) Pozyskiwanie funduszy z Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych   na ¶rodki celowe przeznaczone na rehabilitacjê zawodow± i spo³eczn± osób       niepe³nosprawnych oraz zatrudnianie osób niepe³nosprawnych.

Pe³nomocnik do Spraw Osób Niepe³nosprawnych przyjmuje interesantów w siedzibie Miejsko- Gminnego O¶rodka Pomocy Spo³ecznej przy ul. Rutkowskiego 9 w Witnicy; pokój numer 8.

Godziny przyjêæ pe³nomocnika:

Poniedzia³ek 8.30-16.30

Wtorek - Pi±tkek 7.00-15.00.autor:
zatwierdzi³:
opublikowa³:
 
 

05-01-2010 00:00
DZIENNIKI URZÊDOWE
7808719928

autor:
opublikowa³:

ostatnie zmiany: 05-01-2010 14:48 przez
 
 

29-12-2006 00:00
Op³ata Skarbowa

Od dnia 01 stycznia 2007 r. op³atê skarbow± mo¿na wp³acaæ w kasie urzêdu lub na konto gminy:

GBS Barlinek o/Witnica
08 8355 0009 0114 4848 2000 0006


autor:
opublikowa³:
 
 

29-12-2006 00:00
Godziny otwarcia kasy

Urz±d Miasta i Gminy Witnica podaje godziny urzêdowania kasy

od dnia 02 stycznia 2007 r. :

poniedzia³ki : 8:30 - 16:00


wtorek- piatek : 7:30 - 15:00


autor:
zatwierdzi³:
opublikowa³:

ostatnie zmiany: 09-06-2008 10:55 przez
 
 

Drukuj