Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie - Zespół Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie

Przejdź do treści

Menu główne:

===========================================================================
Przed nami XVIII Dzień Papieski pod hasłem
„PROMIENIOWANIE OJCOSTWA”
   14 października w Polsce i w środowiskach polonijnych na całym świecie przeżywać będziemy kolejny Dzień Papieski.
  Członkowie Szkolnego Koła Caritas, jak co roku, przyłączą się do obchodów tego dnia. W ramach współpracy z Fundacją „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która jest organizatorem Dnia Papieskiego, prowadzi również program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. Nasi wolontariusze będą zbierać pieniądze na stypendia – przy kościele
14 października po każdej Mszy świętej oraz w szkole 16 i 17 października.
Wszystkim Darczyńcom z góry dziękujemy.
   580-437-6636           Wolontariusze i opiekunki Szkolnego Koła Caritas

===========================================================================
REGULAMIN KONKURSU
NA NAJLEPSZEGO SPORTOWCA – SPORTSMENKĘ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. RODZINY WYLEŻYŃSKICH W WIELGOLESIE
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Celem konkursu jest:
- propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży szkolnej oraz
 wyłonienie uczniów, którzy wnieśli istotny wkład w sportowy dorobek szkoły,
- wyłonienie najlepszego sportowca szkoły w kategorii dziewcząt i chłopców,
- aktywizacja uczniów do reprezentowania szkoły w rozgrywkach sportowych. >>>

===========================================================================

  Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i Dębem Małym
Projekt pt. „Kompetencje na start II w Szkole Podstawowej w Wielgolesie i Dębem Małym” realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Latowicz i firmą Mały Inżynier w okresie IX 2018 – VIII 2019. Wartość projektu: 408 457,51 zł, w tym wkład własny: 21 240,00 zł. Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności na rynku pracy uczniów oraz zasadnicze podniesienie jakości procesu kształcenia w placówkach. Zostanie on osiągnięty poprzez:
 1. rozwój kompetencji kluczowych i właściwych postaw na rynku pracy u 128 uczniów (64K) poprzez objęcie uczniów wysokiej jakości dodatkowymi zajęciami pozalekcyjnymi w okresie szkolnym i wakacyjnym;
 2. rozwój kompetencji 10 nauczycieli (9K);
 3. doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK pracowni szkolnych.
Dofinansowanie UE: 326 0766,01 zł
W projekcie przewidziano realizację bezpłatnych zajęć dodatkowych:
 1. Spotkanie z królową – zajęcia z matematyki
 2. Przyrodnicze laboratorium
 3. Język angielski
 4. Język rosyjski
 5. Laboratorium kodowania
 6. Przedsiębiorczość z wykorzystaniem gier planszowych
 7. Projekt edukacyjny – przedstawienie dla społeczności szkolnej
 8. Wycieczki
 9. Pokazy naukowe
 10. Warsztaty z robotyki
 11. Półkolonie Laboratorium Naukowe
a także szkolenia dla nauczycieli:
 1. Kształtowanie kompetencji niezbędnych na rynku pracy
 2. Prowadzenie zajęć metodą eksperymentu
 3. Programowanie – tworzenie gier komputerowych z wykorzystaniem matematyki
Osoby zainteresowane udziałem ich dzieci w projekcie prosimy o zgłaszanie się do dyrekcji szkoły.

..........................................................................................................................................................................
Ogłoszenie
Program -  Dzwonek Na Obiad
         Szanowni Rodzice,
   Można ubiegać się o stypendium na finansowanie lub dofinansowanie do obiadów w szkole w programie Dzwonek na obiad w roku szkolnym 2018/2019 r., jeżeli miesięczny średni łączny dochód netto na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1000 zł (WARUNEK).
Informacje, jak ubiegać się o stypendium krok po kroku są dostępne na stronie internetowej naszej szkoły3146424850 oraz u psychologa szkolnego (wt g. 7.45. – 15.15. oraz śr g. 7.45. – 10.20.).
Nabór podstawowy do 5.10.2018 r.

...........................................................................................................................................................................
Program - Caritas „Skrzydła”
         Szanowni Rodzice,
Można ubiegać się o stypendium na finansowanie wsparcia i rozwoju uczniów, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowej sytuacji losowej. Wniosek do programu dostępny na stronie internetowej.
  Zgłaszanie uczniów u psychologa szkolnego (wt g. 7.45. – 15.15. oraz śr g. 7.45. – 10.20.).
Nabór podstawowy do 30.09. 2018 r.

===========================================================================
               Dowożenie oraz przejazd dzieci i uczniów w roku 2018/2019
  Przejazd dzieci i uczniów środkami komunikacji publicznej do szkół podstawowych oraz III klas gimnazjum zgodnie z obwodem w roku szkolnym 2018/2019
   Zgodnie z art. 32 i 39 ustawy Prawo Oświatowe Wójt Gminy Latowicz niniejszym informuje, że jeżeli droga dziecka 5 i 6 letniego z domu do przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, bądź ucznia szkoły podstawowej, w której obwodzie dziecko mieszka przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV oraz 4 km - w przypadku uczniów klas V - VIII szkół podstawowych oraz uczniów klas III gimnazjów, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot kosztów przejazdu dziecka środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice, a do ukończenia przez dziecko 7 lat - także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka środkami komunikacji publicznej.
   Gmina Latowicz realizuje powyższy obowiązek w formie zwrotu kosztów przejazdu dziecka / ucznia środkami komunikacji publicznej, a do ukończenia przez dziecko 7 lat – także zwrot kosztów przejazdu opiekuna dziecka.
   W związku z przebudową mostu w miejscowości Latowicz na drodze 802 i wprowadzonymi dlatego objazdami, w celu sprawnej organizacji realizacji zadania dowożenia dzieci i uczniów do szkół postanawia się, że zakupu biletów miesięcznych będzie dokonywała szkoła. W związku z tym należy:
 • Od dnia 23 do 28 sierpnia 2018 r. należy zgłosić w sekretariacie szkoły dziecko, na dokonanie zakupu biletu miesięcznego na dowożenie dziecka do szkoły.
 • Bilety będą odbierane do 4 dnia każdego miesiąca w sekretariacie w szkole.
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego